Privacyverklaring bij- en nascholingsproducten

Privacyverklaring bij- en nascholingsproducten 
Bergsma & de Boer Bij- en nascholing

Verantwoordelijken:
Gerben Bergsma & Gerke de Boer van Bergsma & de Boer Bij- en nascholing 
Huizumerlaan 16
8934 BH Leeuwarden
Tel. 06-53596101
info@bergsma-en-deboer.nl 

Functionaris Gegevensbescherming:
Teun Jan Kootstra (namens Bergsma en de Boer Bij- en Nascholing)
Huizumerlaan 16
8934 BH Leeuwarden
Tel. 06-13419138
teunjan@bergsma-en-deboer.nl

Doeleinden gebruik gegevens:
Voor de scholingsprogramma’s worden enkele persoonsgegevens vastgelegd, welke verkregen worden via de opdrachtgever/klant van Bergsma en de Boer Bij- en Nascholing (of een individuele cursist).
De opdrachtgever dient bij het verkrijgen van die persoonsgegevens toe te zien op correcte wijze van verzameling van deze gegevens.

Ten behoeve van het kunnen volgen en afronden van het programma heeft Bergsma & de Boer Bij- en Nascholing van elke cursist enkele gegevens nodig. Deze worden door de opdrachtgever op een gestandaardiseerd “aanmeldingsformulier” aangeboden.

Voor het kunnen starten van de scholing zijn onderstaande gegevens noodzakelijk om van elke cursist te ontvangen:

 • Roepnaam cursist
 • Achternaam cursist
 • E-Mailadres cursist
 • Organisatie/Locatie cursist

Voor de certificering hebben we hierop aanvullend nodig:

 • Voorna(a)m(en)/voorletter(s) cursist
 • Geboortedatum

Voor de inschrijving van herregistratiepunten in de kwaliteitsregisters hebben we hierop -indien van toepassing- aanvullend nodig:

 • Registratienummer kwaliteitsregister 


Aanvullende informatie:

 • Cursisten kunnen -via de opdrachtgever die beheerder van de brongegevens is en blijft- danwel rechtstreeks altijd een verzoek doen gegevens te laten wijzigen of te verwijderen. Verwijdering van gegevens zal echter niet de (betalings-)verplichtingen doen laten vervallen bij de opdrachtgever zoals deze in de inkoopvoorwaarden uiteen zijn gezet. 
 • De gegevens van cursisten (in het online-platform en de aanmeldingsformulieren) worden twee jaar na beëindiging van de licentie van betreffende cursisten/opdrachtgever verwijderd, tenzij de opdrachtgever/cursist expliciet vraagt om bewaring hiervan. Na verwijdering van gegevens kan Bergsma en de Boer Bij- en Nascholing geen certificaten meer uitgeven indien deze om welke reden ook opnieuw worden aangevraagd.
 • Cursisten en opdrachtgevers kunnen altijd een klacht indienen naar aanleiding van het gebruik van persoonsgegevens. Hiertoe kan men gebruik maken van de klachtenregeling van Bergsma en de Boer Bij- en Nascholing danwel de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klacht).
 • Bergsma en de Boer Bij- en Nascholing alsmede dienstverleners die zij gebruiken voor hun scholingsaanbod doen er alles aan om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met gegevens om te gaan. Met derden die -gebruikmakend van persoonsgegevens- diensten verlenen aan Bergsma en de Boer Bij- en Nascholing wordt hier actief en nadrukkelijk aandacht aan besteed in de opdrachtovereenkomsten die met deze dienstverleners worden aangegaan. Deze opdrachtovereenkomsten worden jaarlijk geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
Lees aansluitend ook het Privacykader.